Administració de Comunitats

Dins del departament Horitzontal (Comunitats de Propietaris) els objectius són:

 

Optimització de les quotes d’escala
A través d’un sistema comptable adaptat per a la comunitat que permet fer un seguiment immediat dels estats de comptes de la mateixa i un ajustament de les quotes en funció de les despeses reals.
Negociació de contractes vigents
Revisió dels contractes existents a la comunitat per a detectar clàusules o preus abusius.
Previsió a mig/llarg termini de les obres de conservació/reparació
En base a les necessitats del edifici, es preveuen les reparacions amb temps suficient com per acumular un fons mitjançant les quotes ordinàries, que permet realitzar aquestes obres amb el suficient fons inicial com per evitar bestretes imprevistes.
Inspecció Tècnica d’Edificis i altres normatives
Dins la obligatorietat de compliment de diferents lleis o normatives, establir totes aquelles que son d’obligat compliment en funció de la comunitat. En aquest cas, regularitza la situació per a que la comunitat és trobi dins l’àmbit que la llei o les normatives determinen.
Altres
 • Tramitació de Llibres d’actes i NIF
 • Tramitació de subvencions i ajuts públics
 • Redacció de reglaments i estatuts
 • Llibre de l’edifici
 • Redactar i enviar les convocatòries de reunió
 • Assistir a les reunions i estendre acta de les mateixes
 • Realitzar les notificacions
 • Expedir els certificats
 • Custodiar la documentació de la Comunitat
 • Vetllar per la conservació dels béns i el bon funcionament dels serveis
 • Vetllar per al compliment dels acords de Junta i les obligacions per part dels propietaris
 • Preparar els comptes anuals
 • Pagaments i cobraments
 • Seguiment de les obligacions per part de la Comunitat en l’àmbit fiscal, laboral,  ordenaments urbanístics i d’àmbit local etc
 • Seguiment de noves normatives que afectin a la comunitat i els seus serveis
 • Altres atribucions que li confereixi la Junta.

 

Contacte

Polítiques de privacitat

Call Now Button